۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

شعر "زندگی" با صدای شاعر، با همراهی استاد محمدرضا لطفی

ه - اف -سایه به گردن همه ما حقی دارد. چگونه میتوان به جبران این حق همت کرد کاش میشد دانست با کدامین کنش درصدی اندک از آن را برآورده ساخت....؟! و من همچنان درین فکر در فترت فطرت خویشم دوستان و یاران مددی...و...و

Posted via web from kaspika posterous