۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

شمردن بلد نيستم

 

شمردن بلد نيستم
دوست داشتن بلدم
و گاهى شده يك نفر را دوبار دوست داشته باشم
دو نفر را يكجا
چه كنم؟
شمردن بلد نيستم
دوست داشتن بلدم


(رسول يونان)