۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

باران هاي دور

 و من؛ به جاي تمام باران هايي كه دور از تو چكيده اند مي گريم، كدامين آفتاب اين پناهگاه خيس را گرم مي كند