۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

برنامه گلها - 44 - بازخوانی چرا ؟ - آثار همایون خرم

برای مزه مزه کردن نوستالژی هاتون/ دوستی روی کتابی برایم نوشته بود نوستالژی غم بی خیالان نیست...و

Posted via web from kaspika posterous