۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

علل زوال ملل

وقتی تمام ساعاتی که با دوستان،همکاران و خویشان خود می گذرانیم صرف خاطره گفتن و خاطره شنیدن می شود- فکر میکنیم چه نتیجه ایی ازین کنش ها،متصور است؟! تجربه و تاریخ ملل نشان داده است که وقتی روزگار ملتی بسی نابسامان و رو به ویرانی و نابودی باشد تنها دست آویز مردمانش خاطره گویی و نوستالژی سرایی خواهد بود... بی زحمت فقط اندکی ایام اکنونی ما مردمان ایرانی را رصد نمایید این لطف را درحق هم بکنیم فقط کمی مداقه و نظاره....اگر روبه نابودی و ویرانی روانه نیستیم به کجا چنین سرگردان عازمیم دوستان...! و