۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

پند سازان

صورت شما كتابی است كه مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.                     * ویلیام شکسپیر *