۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

ودود مؤذن پسر حاج سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی ...

ودود مؤذن پسر حاج سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی و برادرزاده مرحوم استاد رحیم مؤذن‌زاده از قناری عاشق می‌خواند

درباره ودود: http://goo.gl/hh9U5
youtube.com - ودود موذن نقاش،موسيقي دان و پيكرتراش آذربایجان جنوبی - ایران است. ودود مؤذن به سال ۱۳۳۹ در شهر اردبیل در خانواده‌ای مذهبی زاده‌شد. به لحاظ موروثی بودن صدای خوش در خانواده مؤذن‌زاده اردبیلی وی نیز از...
View or comment on Mostafa Ak.poor's post »
The Google+ project makes sharing on the web more like sharing in real-life.
Join Google+
You received this message because Mostafa Ak.poor shared it with operaian.press@blogger.com. Unsubscribe from these emails.