۱۳۸۶ بهمن ۴, پنجشنبه

وب انديشان...!

انديشه ام را بر وب مي نگارم تا شايد شما ميل كني انديشه نيك خود را ضربدرآن نمايي،بلكه حاصل آن پيوندي باشد انبوه و جاودانه...!پس بدان كه از انتظار خسته نخواهم شد...!